Acest site este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

CUSTODIE / Obținerea Avizului


Reglementare și obținerea Avizului în situl Natura 2000 ROSCI0007 – Bazinul Ciucului de Jos

a) Baza legală
b) Planuri și proiecte supuse avizării
c) Procedura de avizare
d) Documentația necesară pentru eliberarea avizului Custodelui
e) Analiza documentației și emiterea avizului

Art. 1. Pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0007 – Bazinul Ciucului de Jos, se interzice orice activitate ce generează un impact negativ asupra mediului, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011.  Autorizarea activităților, sau avizarea planurilor și proiectelor cu impact semnificativ sau posibil semnificativ conform H.G. 1076/2004, situate pe suprafața siturilor, de către autoritățile competente, se face numai cu Avizul Custodelui.
Art.2. Avizul Custodelui se solicită de către beneficiar, în scris, pentru proiectele sau planurile cu impact semnificativ sau posibil semnificativ asupra mediului.
Art.3. Avizul Custodelui se emite pentru planuri și proiecte cu amplasament în situl de importanță comunitară Natura 2000 ROSCI0007 – Bazinul Ciucului de Jos, după următoarea procedură:

a) Baza legală
i) Art. 19, alin. 4, art. 28 alin. 2 și 7 și art. 30 alin. 3 și 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările și completările ulterioare;
ii) Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.142/23.07.2010 privind Metodologia de aplicare a tarifelor de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate și de stabilire a cuantumului acestora;
iii) Art. 2, alin. 2 și 3 și art. 5, alin. 2 Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr.
135/10.02.2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;
iv) Art. 3, alin. 3, pct. d. din Anexa nr. 1. la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr.
1948/17.11.2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare și a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare;
v) Art. 4, alin. 1 și 2 din Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr.
1964/13.12.2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;
vi) Convenția de Custodie nr. 0010/22.02.2010 încheiată între Ministerul Mediului și Pădurilor, în calitate de autoritate responsabilă și Organizația GeoEcologică ACCENT, în calitate de custode a sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos ROSCI0007.

b) Planuri și proiecte supuse avizării
i) Planurile din Anexa la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 995/21.09.2006 pentru aprobarea listei planurilor și programelor care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;
ii) Proiectele care intră sub incidența Anexei nr. 1 – Lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului – și a Anexei nr. 2. – Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului – la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
iii) Proiectele și planurile care intră sub incidența art. 28, alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările și completările ulterioare, și care se supun doar procedurii de evaluare adecvată a efectelor potențiale asupra sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos ROSCI0007;

c) Procedura de avizare

Art. 28 alin. 10 din Ordonanța de Urgență nr. 154 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea și completarea Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările și completările ulterioare și a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 stipulează că „în procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte și/sau activități care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, autoritățile competente pentru protecția mediului solicită și țin seama de avizul administratorilor, respectiv al custozilor ariilor protejate”.
Avizarea planurilor și proiectelor de către Custodele sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos ROSCI0007 este în strânsă legătură cu etapele necesare parcurgerii, după caz, a procedurilor de evaluare de mediu pentru planuri și programe, de evaluare a impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, precum și de evaluare adecvată a efectelor potențiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.
În acest sens, avizarea planului/proiectului de către Custodele  sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos ROSCI0007 se realizează doar după elaborarea diferitelor tipuri de studii privind protecția mediului solicitate de către autoritățile competente pentru protecția mediului – raport de mediu, raport privind impactul asupra mediului, studiu de evaluare adecvată, după caz – și transmiterea acestora împreună cu celelalte documente necesare.
În cazul în care, în urma parcurgerii etapei de încadrare a planului/proiectului de către autoritățile competente pentru protecția mediului, se decide că nu este necesară evaluarea de mediu, respectiv raportul de mediu, sau evaluarea impactului asupra mediului, respectiv raportul privind impactul asupra mediului, și, după caz, evaluarea adecvată, respectiv studiul de evaluare adecvată, solicitantul va anexa la documentația necesară avizării memoriul de prezentare.

d) Documentația necesară pentru eliberarea avizului Custodelui

aa) Cerere tip de emitere a avizului Custodelui pentru persoane fizice – denumirea planului/proiectului, localizarea amplasamentului și datele de contact ale solicitantului;
bb) Cerere tip de emitere a avizului Custodelui pentru persoane juridice – denumirea planului/proiectului, localizarea amplasamentului și datele de contact ale solicitantului;
cc) Plan de încadrare în zonă la o scară adecvată;
dd) Coordonatele geografice ale amplasamentului planului/proiectului în sistem de proiecție Stereo 1970, în format electronic, fișiere de tip dwg sau shp;
Notă: pentru amenajamentele silvice pentru care nu există date privind localizarea în sistem de proiecție Stereo 1970 se acceptă hărțile amenajistice.
ee) Certificat de urbanism, după caz, în copie;
ff) Memoriu de prezentare a planului/proiectului, pe suport de hârtie și în format electronic;
gg) Studiu de evaluare adecvată, după caz, realizat în conformitate cu legislația specifică privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar – semnat și ștampilat de o persoană fizică sau juridică atestată în conformitate cu prevederile legale în vigoare –, pe suport de hârtie și în format electronic;
hh) Raport de mediu, după caz, realizat în conformitate cu legislația specifică privind evaluarea de mediu pentru planuri și programe  – semnat și ștampilat de o persoană fizică sau juridică atestată în conformitate cu prevederile legale în vigoare –, pe suport de hârtie și în format electronic;
ii) Raport privind impactul asupra mediului, după caz, realizat în conformitate cu legislația specifică privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului – semnat și ștampilat de o persoană fizică sau juridică atestată în conformitate cu prevederile legale în vigoare –, pe suport de hârtie și în format electronic;
jj) Atestat pentru elaborarea studiilor pentru protecția mediului, în copie, în cazul depunerii raportului de mediu, a raportului privind impactul asupra mediului și/sau a studiului de evaluare adecvată;
kk) Hărțile amenajistice și planuri decenale, pe suport de hârtie și în format electronic, pentru avizarea amenajamentelor silvice;
În vederea emiterii avizului, Custodele sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos ROSCI0007 își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare.
Documentația se va depune, direct sau transmisă prin coletărie rapidă sau poștă, la sediul Organizației GeoEcologice ACCENT - str. Warthe nr. 11/A, cod 500041, Brașov, jud. Brașov, sau la sucursala acestuia din  str. Ciucaș 62/A, Băile Tușnad, jud. Harghita.
Primirea documentației, respectiv eliberarea avizelor se realizează la sediul Organizației GeoEcologice ACCENT - str. Warthe nr 11/A, cod 500041, Brașov, jud. Brașov, sau la sucursala acestuia din  str. Ciucaș 62/A, Băile Tușnad, jud. Harghita.
La cererea solicitantului avizul poate fi transmis și prin coletărie rapidă.

e) Analiza documentației și emiterea avizului
Documentația se analizează și, după caz, planul/proiectul se avizează în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea documentației complete sau de la data primirii informațiilor suplimentare solicitate ulterior, după caz.
După centralizare, documentele sunt transmise de către biolog spre Custode. Biologul centralizează punctele de vedere exprimate de Custode și în baza lor, solicită completări ale documentației, inclusiv studii de biodiversitate sau de evaluare a impactului asupra mediului. Biologul transmite Custodelui documentele solicitate, iar aceștia în termen de 30 de zile vor întocmi un raport în nume personal, ce va conține concluzii referitoare la oportunitatea emiterii Avizului Custodelui și la condițiile în care planul, proiectul, programul pot fi puse în practică.

Biologul sau Custodele poate să solicite completarea documentelor puse la dispoziția Custodelui de către beneficiarul planurilor sau proiectelor pentru care se solicita Aviz.
În urma analizei rapoartelor biologului, va emite Avizul Custodelui.

Organizația GeoEcologică ACCENT
Reprezentant legal
Pilbáth G. Attila


Anexă: Regulament scanat (.pdf)

Momentan nu sunt comentarii. Fii TU primul care comentează. !


Nume
E-mail (nu este public)
Mesaj
Pentru a trimite comentariul va rugam sa copiati codul de securitate de mai sus.

PROIECT IMPLEMENTAT ÎN PARTENERIAT CU

VREMEA

MIERCUREA CIUC

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe confinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Powered by Blue Media Studio