Acest site este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

CUSTODIE / Regulamentul


Regulamentul de organizare și funcționare
a sitului Natura 2000  ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos
    
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. Prezentul Regulament stabilește regulile ce trebuie respectate pe teritoriul sitului Natura 2000   ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos.
Art. 2. (1) Principalele acte normative care stau la baza Regulamentului:
a) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49 din 25 ianuarie 2011;
b) Convenția de custodie nr. 10 din 22.02.2010 încheiată între Ministerul Mediului și Pădurilor prin Direcția Generală Protecția Naturii și Managementul Ariilor Naturale Protejate și Organizația GeoEcologică ACCENT;
c) Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România modificat prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011.
Art. 3. Obiectivul prezentului Regulament este de a stabili măsurile necesare pentru implementarea Planului de Management al Sitului de interes comunitar ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos în vederea asigurării stării favorabile de conservare a speciilor și a habitatelor pentru care aria naturală protejată a fost declarată sit Natura 2000 și a speciilor și habitatelor de interes național prezente pe suprafața acesteia.

CAPITOLUL II
Înființarea, scopul, descrierea - localizare, limite, suprafață -
sitului Natura 2000 ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos

Art. 4.
(1) Situl de Importanță Comunitară ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos este arie naturală protejată de interes comunitar, conform Directivei Consiliului 92/43/CEE. Situl a fost desemnat prin Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România modificat prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011.
(2) Lista speciilor și habitatelor protejate de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos se găsește în Fișa Standard a sitului și se poate accesa pe pagina web a autorității centrale de mediu (http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0007.pdf).
Art. 5.
(1) Limitele sitului sunt stabilite în Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România modificat prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011, iar fișierul electronic care le redă se găsește pe pagina web a autorității centrale de mediu http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/protectia_naturii.htm 
(2) Suprafața totală a sitului este de 2.693 ha, se găsește de-a lungul Râului Olt și se suprapune pe teritoriul administrativ a 5 localități și anume: Miercurea Ciuc, Sâncrăieni, Sântimbru, Sânsimion și Tușnad. 
(3) Pe teritoriul sitului se găsesc un număr de 6 rezervații naturale botanice declarate prin Hotărârea nr. 162/1995 a Consiliului Județean Harghita și reconfirmate prin Legea nr. 5/2000, respectiv: Mlaștina Valea de Mijloc - 4 ha; Mlaștina Benes - 4 ha; Mlaștina Borsaros – Sâncrăieni - 1 ha; Mlaștina Csemo - Vrabia - 5 ha; Mlaștina Nyirkert - 4 ha; Mlaștina Nadas - 4 ha.
Art. 6.
Stabilirea măsurilor de management a dus la delimitarea unei distribuții teritoriale a managementului în situl BCJ, după cum urmează (conform hărții din Anexa 1):
Categoria I. Suprafețe strict protejate - sunt suprafețe reprezentate, în principal, de habitate, de turbării și mlaștini. Aceste suprafețe adăpostesc cea mai mare parte din speciile de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl, dar și o serie de plante rare, relicte glaciare, pentru care au fost desemnate rezervațiile de pe teritoriul sitului. În aceste suprafețe se urmărește, în principal, păstrarea modului actual de folosință a terenurilor, care nu implică intervenții umane ce ar putea duce la prejudicierea elementelor de biodiversitate prezente aici. În această zonă nu sunt permise lucrări  de construcții civile și/sau industriale.
Categoria II. Suprafețe protejate - reprezintă, în principal, culoare de trecere pentru carnivorele mari (ursul, lupul, castorul) între Munții Ciucului și Munții Harghitei, habitat de reproducere pentru cervide, castor și zonă umedă importantă pentru speciile de păsări de apă. Acestea necesită un grad sporit de restricții pentru a nu fragmenta habitatele acestor specii și pentru a asigura transferul de gene între populațiile din diferite zone. În aceste suprafețe nu sunt permise lucrări  de construcții civile și/sau industriale.
Categoria III. Suprafețe cu management activ al habitatelor și speciilor - reprezintă cea mai mare pare a suprafeței sitului. Sunt suprafețe localizate în extravilan. Activitățile pe aceste suprafețe vor fi efectuate conform legilor în vigoare în domeniul gosodăririi apelor, în domeniul construcțiilor. Pe lângă activitățile de management activ se pot efectua lucrări de mentenanță și reparații pentru utilități publice, etc ca de exemplu: sistem de alimentare cu apă potabilă, sistem de canalizare, conducte de gaze, drumuri, poduri, linii electrice, cale ferată, linii de telefonie, etc.
Categoria IV. Suprafețe de dezvoltare durabilă - sunt zonele de intravilan din sit, construit sau zonele cu construcții/investiții în extravilan. În această zonă nu se impun restricții suplimentare generate de regimul de arie protejată.
Art. 7. 
(1) Responsabilitatea administrării Sitului Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos, denumit în continuare sit, revine custodelui Sitului Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos, și anume Organizației GeoEcologică ACCENT, denumit în continuare Custode, pe baza Convenției de custodie nr. 10 din 22.02.2010 încheiată cu Ministerul Mediului și Pădurilor.
(2) Custodele, în colaborare cu instituțiile abilitate, urmărește încadrarea activităților din perimetrul Sitului Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos, în prevederile legale stabilite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 cu modificările și completările ulterioare și de actele normative în domeniul protecției mediului incidente domeniului ariilor naturale protejate și în prevederile Planului de Management al Sitului de interes comunitar ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos.
(3) Exercitarea custodiei sitului se realizează de către persoanele delegate din cadrul Organizației GeoEcologică ACCENT, pe baza legitimațiilor de custode.

CAPITOLUL III
Reglementarea activităților în cadrul
sitului Natura 2000 ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos

Art. 8.
(1)  Accesul și circulația cu mijloace motorizate pe teritoriul sitului sunt permise doar pe drumurile publice și celor pentru management agricol existente.
(2) Se exceptează de la restricția de acces și circulație cu autovehicule, următoarele categorii de persoane aflate în exercițiul funcțiunii, pe bază de delegație: personalul custodelui, personalul autorităților și instituțiilor cu atribuții pe teritoriu – poliție, protecția civilă, autorități de mediu, autorități de gospodărire a apelor, ambulanță și altele asemenea,  proprietarii și administratorii de terenuri agricole și/sau păduri și angajații acestora precum și agenților economici.
(4) Practicarea de sporturi motorizate în interiorul sitului se va realiza doar cu avizul favorabil al custodelui și cu respectarea condițiilor impuse de acesta, respectiv cu acceptul proprietarilor și administratorilor de terenuri.
(5) Trecerea prin albia râului Olt cu vehicule motorizate sau tractate de animale se permite numai prin vadurile tradiționale, reprezentate de punctele de intersecție ale drumurilor de exploatare cu albia râului Olt.
(6) Se interzice scăldatul animalelor domestice în râul Olt, afluenții acestuia precum și în brațele moarte.
(7) Este interzisă spălarea autovehiculelor în râul Olt, în afluenții acestuia precum și în brațele moarte.
Art. 9. 
(1) Se interzice plantarea de specii exotice de arbori pe terenurile din sit.
(2) Activitățile de gospodărire a vânatului se vor organiza și desfășura în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 407/2006 cu modificările și completările ulterioare.
(3) În vederea conservării speciilor de interes cinegetic, gestionarii fondurilor de vânătoare a căror suprafață se suprapune parțial suprafeței sitului, vor delimita zonele de liniște a faunei cinegetice pe cât posibil pe suprafața sitului (pe suprafața Categoriilor I și II), de comun acord cu Custodele.
(4) Pe fondurile de vânătoare care se suprapun parțial pe suprafața sitului, cotele de recoltă aprobate se realizează în zonele din afara suprafețelor cu protecție strictă și cu protecție (Categoriile I și II), conform organizării teritoriale a managemenetului.
(5) Popularea cu specii alohtone de interes cinegetic a fondurilor de vânătoare care se suprapun cu situl este interzisă. Această prevedere se aplică întregului fond de vânătoare și nu doar pe suprafața inclusă în sit.
(6) Orice activitate de populare cu specii de faună de interes cinegetic, se va face doar în baza unui studiu de fezabilitate care va evalua impactul asupra valorilor de biodiversitate, și doar cu aprobarea prealabilă a custodelui.
(7) Activitățile privind protecția fondului piscicol, pescuitul și acvacultura se supun prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 23 din 5 martie 2008 cu modificările și completările ulterioare.
(8) Cu excepția bazinelor acvatice amenajate pentru piscicultură, pescarii sunt obligați să respecte perioadele de prohibiție a pescuitului prevăzute de actele normative în vigoare, dimensiunea și numărul exemplarelor capturate pentru fiecare specie în parte. Pescarii sunt obligați să prezinte, la solicitarea custodelui sau a persoanei împuternicite de custode, permisul de pescuit și exemplarele capturate.
(9) Se interzice popularea cu specii exotice de pești a râului Olt și afluenților acestuia, a brațelor secundare, brațelor moarte și a canalelor de pe raza sitului.
(10) În cazul speciilor de animale sălbatice de interes comunitar aflate sub regim strict de protecție, precum și în cazul speciilor incluse în lista roșie națională sunt interzise:
a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;
b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;
d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;
e) capturarea, deținerea, transportul, comerțul sau schimburile în orice scop, fără autorizația autorității de mediu competente.
(11)  Se interzice recoltarea de masă lemnoasă din aninișuri (habitatul 91E0).
(12) Amplasarea viitoarelor căi de comunicații (șosele, căi ferate, linii de curent, etc.) se va face doar în afara suprafețelor ocupate cu aninișuri (habitatul 91E0).
(13) Pe suprafața Categoriei I, suprafețele ocupate cu vegetație forestieră și arbustivă, nu este permisă exploatarea de masă lemnoasă respectiv îndepărtarea arbuștilor. Regenerarea vegetației forestiere se va face prin procese naturale, permițându-se inclusiv succesiunea naturală. În cazul în care este necesar să se îndepărteze arbori căzuți în albie, dacă reprezintă pericol pentru inundații, aceștia pot fi înlăturați din albie, dar vor fi păstrați în habitatul respectiv.
(14) Nu este permis pășunatul în aninișuri (habitatul 91E0) și în zonele strict protejate și protejate (Categoriile I și II).
(15) Se vor păstra adăposturile de lilieci din turnurile bisericilor din localitățile limitrofe sitului BCJ.
Art. 10. 
(1) Se interzice schimbarea folosinței pajiștilor – pășunilor și fânețelor, conform legislației în vigoare.
(2) Împădurirea terenurilor degradate se va face numai cu specii autohtone de arbori, corespunzătoare cadrului biogeografic alpin, cu acordul custodelui.
(3) Se interzice amplasarea de stâne și locuri de târlire în mlaștini și turbării (Categoriile I și II) și la o distanță de minim 100 m de malul apelor sau a habitatelor umede și numai cu avizul custodelui.
(4)  Gospodărirea pajiștilor se supune următoarelor reglementări:
a) pajiștile nu vor fi arate, discuite, scarificate, conform legislației în vigoare. Este permisă refacerea pajiștilor prin suprainsamânțare, folosidu-se doar specii din compoziția naturală a acestui tip de habitat;
b) nu sunt permise activități de management al resurselor naturale în zonele strict protejate (Categoria I);
c) utilizarea substanțelor chimice și gospodărirea pajiștilor în Categoriile II, III, IV se va face doar în conformitate cu  Ghidul de Bune Practici Agricole – GAEC – din România;
d) îngrășămintele naturale – gunoi de grajd, compost – pot fi aplicate numai în perioadele fără îngheț și după retragerea apelor de primăvară;
e) în cazul în care se folosesc utilaje de cosit rotative acestea vor fi echipate cu mijloace de avertizare a animalelor, iar cositul se va realiza de la interiorul spre exteriorul parcelei;
f) nu este permisă efectuarea de noi amenajări hidrotehnice sau pentru îmbunătățiri funciare care să ducă la scăderea nivelului de apă freatică și de suprafață (desecări, drenări, etc);
g) fiecare turmă și/sau cireadă de animale are dreptul la trei câini însoțitori/de pază (conform Legii nr. 407/2006);
h) câinii însoțitori vor purta obligatoriu jujeu la gât cu dimensiunile stabilite de lege, iar proprietarii acestora vor prezenta adeverința de vaccinare;
i) să fie păstrate pâlcurile de arbori și arborii solitari existenți;
j) să fie păstrate aliniamentele de arbori și arbuștii de la marginea parcelelor;
k) în acele parcele de fâneață 6430, 6510 și 6440 unde s-a constatat prezența speciei prioritare Angelica palustris, a doua cosire va fi suspendată;
l)    este interzis pășunatul cu ovine în habitatele de tip 6430, 6440 și 6510. Pășunatul cu bovine este permis numai sub 1 UVM/ha;
m)    amenajarea căilor de comunicație (drumuri de pământ, șosele, căi ferate, etc.) se va face doar la marginea habitatelor de acest tip, evitandu-se fragmentarea lor;
n)    sunt interzise cositul și târlitul în mlaștini și turbării (Categoria I);
o)    amenajarea căilor de comunicație (drumuri de pământ, șosele, căi ferate, etc.) se va face doar în afara habitatelor din Categoriile I și II.
p)    este interzisă captarea izvoarelor de apă minerală neamenajate din suprafața zonelor cu protecție strictă (Categoria I);
q)    pășunarea animalelor domestice se va face doar pe timpul zilei;
r)    animalele trebuie să fie închise pe timpul nopții (în strungă, coșar) și strunga trebuie mutată frecvent pentru a preveni degradarea pajiștelor;
s)    câinii vor fi dresați să stea lângă turmă chiar și în timpul unui atac și să nu părăsească turma pentru gonirea lupilor (a nu se încuraja câinii să gonească lupii, strategia lupilor fiind atragerea câinilor și ciobanilor prin atacuri false sau întrerupte, atacul real asupra oilor se întâmplă după ce câinii și/sau ciobanii încep să gonească lupii);
t)    extinderea intravilanului doar în afara zonelor cu protecție strictă (Cat. I) și cu protecție (Cat. II).
(5) Adăpatul animalelor este permis în apele curgătoare și stătătoare de pe cuprinsul sitului numai în locurile tradiționale de adăpat utilizate de către localnici.
(6) Păstrarea vitezei de curgere a apelor la parametrii actuali. 
(7) Nu este permisă amplasarea de cariere de agregate minerale atât pe pajiști cât și în cursurile de apă.
Art. 11.
(1) Pe teritoriul sitului nu este permisă schimbarea destinației suprafeței de pajiște în alte categorii de folosință fără aprobările legale în vigoare (Legea nr. 214/2011).
(2)  Este interzisă cultivarea sub orice formă a organismelor modificate genetic.
(3)  Cultivarea terenurilor arabile se supune următoarelor reglementări:
a) îngrășămintele naturale  – gunoi de grajd, compost – pot fi aplicate numai în perioadele fără îngheț și după retragerea apelor de primăvară;
b) utilizarea substanțelor chimice în agricultură poate fi făcută doar în conformitate cu Ghidul de Bune Practici Agricole – GAEC – din România.
c) este interzisă incendierea vegetației și a resturilor vegetale conform OUG nr. 195/2005. Prin excepție, incendierea miriștilor, și a vegetației ierboase se poate realiza în cazul carantinelor stabilite de autoritatea fitosanitară, cu condiția respectării prevederilor legale, ulterior obținerii prealabile a aprobării din partea autorităților competente și a custodelui;
d) sunt interzise activitățile noi de drenare și desecare care pot afecta regimul hidrologic al terenurilor în zonele cu protecție strictă (Cat. I) și cu protecție (Cat. II);
e) este obligatorie păstrarea arborilor solitari sau a pâlcurilor de arbori existenți;
f) păstrarea aliniamentelor de arbori și arbuști de la marginea parcelelor;
g) păstrarea unei benzi nearate de minim 6 m față de malul habitatelor acvatice – râul Olt, afluenții acestuia, canalele de desecare – sau umede – mlaștini, brațe moarte.
Art. 12.
(1) Cercetarea științifică în sit va fi orientată, pe cât posibil, spre realizarea scopului primordial, cel de conservare a biodiversității și a peisajului de pe teritoriul sitului, ca urmare cercetătorii interesați de această zonă vor contacta custodele pentru a stabili în ce măsură pot sprijini realizarea obiectivelor ariei protejate.
(2) În baza rezultatelor temelor de cercetare desfășurate în sit, acceptate și avizate de forurile științifice abilitate, custodele, propune măsurile de conservare care se impun pentru realizarea obiectivelor sitului.
(3) Activitatea de cercetare științifică pe teritoriul sitului se desfășoară cu avizul custodelui, care sprijină logistic, la solicitare și în măsura posibilităților, activitatea de cercetare. La finalizarea cercetărilor, titularii temelor de cercetare vor pune la dispoziția custodelui un raport de cercetare.
(4) În cazul temelor de cercetare care necesită date/informații privind situl, furnizate de custode, se va încheia un contract de colaborare cu cei care derulează tema, care să asigure accesul custodelui la rezultatele cercetărilor, în vederea utilizării lor în activitatea de management. Clauzele contractului se stabilesc prin consensul părților. Drepturile asupra utilizării rezultatelor studiilor științifice se stabilesc prin contract.
Art. 13.
(1) În sit sunt permise activități de turism și de educație ecologică, cu respectarea regulilor de vizitare, potrivit prezentului Regulament.
(2) Întreținerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee tematice și amplasarea panourilor indicatoare și informative se fac numai cu avizul custodelui și în cazul traseelor noi, după omologarea acestora, conform prevederilor legale.
(3)  Camparea pe teritoriul sitului se reglementează astfel:
a) Camparea este permisă în locurile amenajate de deținătorii de terenuri, cu avizul custodelui;
b) Săparea de șanțuri în jurul corturilor și/sau utilizarea oricăror materiale de origine vegetală sub corturi, este interzisă;
c) Camparea în afara perimetrelor permise se poate face numai pentru activitatea de cercetare, cu aprobarea custodelui, pentru cercetătorii / voluntarii care lucrează pe teritoriul sitului.
(4) Organizarea de competiții, cursuri și manifestări de grup de orice fel care presupun accesul pe suprafața sitului, se face numai cu avizul custodelui.
(5) În conformitate cu prevederile Legii nr. 407/2006 - Legea vânâtorii și a protecției fondului cinegetic: accesul câinilor în sit – în afară de câini însoțitori/de pază a turmei și/sau a cirezii de animale – este permis doar în condițiile în care câinii sunt ținuți permanent în lesă. Câinii de stână trebuie să aibă  obligatoriu jujeu;  nu pot fi mai mult de 3 câini însoțitori la o turmă/cireadă. Pentru fiecare câine, stăpânii trebuie să prezinte la solicitatea custodelui, actele de dovadă a vaccinării.
(6) Patrulele organizate de rangerii ariei protejate, de jandarmerie sau poliția locală cu scop de pază, pot utiliza în acțiunile lor câini utilitari.
(7)  Aprinderea focului pe teritoriul sitului se reglementează astfel:
a) focurile de tabără sunt permise doar în vetrele special amenajate, cu respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor;
b) sunt strict interzise adunatul și defrișarea vegetației lemnoase de orice fel pentru facerea focului;
c) este interzisă aprinderea focului în zonele cu vegetație forestieră.
(8) Pe suprafața terenurilor din Categoria I (zone strict protejate) accesul vizitatorilor se face numai pe potecile amenajate în acest scop.
Art. 14.
(1) Regimul deșeurilor pe teritoriul sitului se reglementează astfel:
a) este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul sitului;
b) autoritățile publice locale și firmele de salubritate de pe raza sitului au responsabilitatea asigurării colectării și transportului deșeurilor menajere din localități, la punctele autorizate de colectare a deșeurilor;
c) autoritățile publice locale de pe raza sitului au responsabilitatea de a desființa depozitele ilegale de deșeuri aflate pe teritoriul lor administrativ;
d) deținătorii cu orice titlu a terenurilor din cuprinsul sitului au obligația de a lua măsurile de salubrizare/curățare a terenurilor.
(2) Incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a vegetației naturale de pe suprafața sitului sunt interzise.
(3) Prin excepție, incendierea miriștilor, tufărișurilor și a vegetației ierboase se poate realiza în condițiile respectării prevederilor legale, după obținerea prealabilă a aprobării din partea autorităților competente și a custodelui.
(4) Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieților sau lăstarilor, precum și însușirea celor rupți sau doborâți de fenomene naturale sau de către alte persoane.
(5) Colectarea de specii de floră și capturarea de specii de faună sălbatică și a oricăror eșantioane de origine naturală, se poate face numai cu acordul scris al custodelui.
(6) Scăldatul este interzis în brațele moarte.
(7) Este interzisă spălarea vehiculelor, rufelor, recipienților și altor obiecte precum și utilizarea detergenților, în apele aflate pe suprafața sitului.
(8) Deversarea în apele curgatoare a apelor uzate se va face doar după epurarea lor corespunzătoare.
(9) Se interzice exploatarea de agregate minerale – nisip, pietriș, lut și altele asemenea – din albia apelor curgătoare de pe teritoriul sitului, fără obținerea prealabilă a avizului din partea custodelui și după caz a avizelor și autorizațiilor necesare din partea autorităților competente.
(10) Exploatarea lutului și a argilei se va realiza numai de către membrii comunităților locale, în locurile desemnate de custode și cu respectarea condițiilor impuse de acesta precum și a legilor în vigoare.
Art. 15. 
(1) Orice construcție care se va realiza pe suprafața sitului se va supune procedurii de reglementare condusă de către Agenția pentru Protecția Mediului competentă, aceasta din urmă având obligația de a notifica Custodele cu privire la realizarea proiectului de investiții și a trimite pe beneficiarul proiectului  pentru a solicita aviz.
(2) Este interzisă construcția în zonele din Categoria I (suprafețe strict protejate) și II (suprafețe protejate);
(3) Pe suprafața Categoriei IV sunt permise orice activități umane, fără impact semnificativ asupra mediului.
Art. 16.   Finanțarea activităților custodelui se poate asigura din fonduri provenite:
    a) din bugetul de stat și/sau al autorității administrației publice locale;
    b) din activități proprii;
    c) din proiecte de finanțare elaborate de custode sau în colaborare cu alte organizații/instituții și finanțate prin programe locale, naționale sau internaționale;
    d) din subvenții, donații, sponsorizări, contribuții, legate.
Art. 17.
(1) Activitățile custodelui legate de conservarea biodiversității sunt realizate prin implicarea populației locale și în colaborare cu instituții științifice și de învățământ superior, ONG-uri de specialitate și consultanți științifici.
(2) Participarea factorilor interesați la managementul sitului se asigură prin organizarea de către custode, a unor întâlniri periodice cu reprezentanții autorităților interesate, cu operatorii economici, dezbateri publice cu membrii comunităților locale, „zile deschise” pentru publicul interesat.
(3) Avizul custodelui se eliberează conform procedurii interne de avizare, cu respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 și în acord cu procedura legală prevăzută de Ord. nr. 1470/2013 cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV
Sancțiuni, dispoziții finale

Art. 18.
(1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage, răspunderea contravențională, penală, materială sau civilă, după caz, conform legislației în vigoare.
(2) Încălcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contravenție, dacă faptele nu au fost săvârșite astfel încât potrivit legii penale, să constituie infracțiuni.
(3) Indiferent de natura răspunderii, urmările prejudiciilor aduse mediului prin încălcarea prezentului Regulament, vor fi înlăturate de făptuitor, independent de culpă, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului. Costurile pentru repararea prejudiciului vor fi suportate de autorul prejudiciului, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”.
(4) Cuantumul amenzilor este cel stabilit prin legislația specifică în domeniul protecției mediului.
(5) Încălcarea prevederilor legale, altele decât cele sancționate conform legislației specifice privind protecția mediului, se sancționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
(6) Aplicarea sancțiunilor în cazul constatării încălcării prevederilor prezentului Regulament se face de către custode și de câtre autoritățile  cu competențe în domeniu.
(7) Faptele ilegale din domeniile vânătorii și pescuitului săvârșite pe suprafața sitului, pot fi constatate și sancționate de personalul custodelui împuternicit în acest sens, precum și de către organe ale statului cu atribuții în domeniu.
Art. 19.
(1) Orice plan sau proiect care se va realiza pe suprafața sitului se va supune procedurii de reglementare condusă de către Agenția pentru Protecția Mediului competentă, aceasta din urmă având obligația de a notifica Custodele cu privire la realizarea proiectului de investiții și a trimite pe beneficiarul proiectului  pentru a solicita aviz.
(2) Personalul custodelui, împuternicit cu legitimații de custode, are dreptul de acces pe terenurile din cuprinsul sitului, indiferent de forma de proprietate, în condițiile legii, dacă acest lucru este necesar pentru buna gestionare a sitului.
(3) Orice persoană fizică sau juridică are obligația de a furniza informațiile și datele solicitate de custode, în condițiile legii, dacă informațiile solicitate sunt necesare custodelui pentru gospodărirea eficientă a sitului.
(4) Orice persoană fizică sau juridică are obligația să se legitimeze la solicitarea expresă a personalului custodelui cu atribuții de teren.
(5) În cazul producerii de fenomene de forță majoră – inundații, incendii, calamități, epizootii, focare de infecții și altele asemenea – instituțiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea înștiințării prealabile a custodelui, care va participa activ la acțiunile de alertare și mobilizare în vederea prevenirii și eliminării efectelor unor asemenea evenimente.
(6) Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea custodelui sau a autorității competente pentru protecția mediului dacă situația o va impune, sau la modificarea legislației specifice care a stat la baza întocmirii acestuia, dacă noile prevederi legislative sunt contrare prevederilor prezentului Regulament.
(7) Regulamentul va fi adus la cunoștința publicului, prin publicare pe pagina web a sitului – www.bazinulciuculuidejos.ro și prin afișare la sediile primăriilor unităților administrativ-teritoriale care dețin terenuri în cuprinsul sitului.
Art. 20.
(1) Pe teritoriul și în vecinătatea imediată a sitului Natura 2000 ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos este interzisă orice activitate care generează un impact negativ asupra mediului, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011.
(2) Procedura de emitere a avizelor de către custode se derulează conform prevederilor Ord. nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării și a custodiei ariilor naturale protejate, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea dispozițiilor OUG nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011.

Anexă 1


(1). Alte acte normative care stau la baza Regulamentului:

a) Directiva Consiliului Europei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice adoptată la 2 aprilie 1979;
b) Decretul nr. 187 din 30 martie 1990 pentru acceptarea Convenției privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, adoptată de Conferința generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură la 16 noiembrie 1972;
c) Directiva Consiliului Europei 92/43/ CEE referitoare la conservarea habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice adoptată la 21 mai 1992;
d) Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea României la Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979;
e) Legea  nr. 58 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Convenției privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;
f) Legea nr. 69 din 15 iulie 1994 pentru aderarea României la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție, adoptată la Washington la 3 martie 1973;
g) Legea nr. 107 din 25 septembrie 1996, Legea apelor, modificată și completată de Legea nr. 310 din 28 aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare;
h) Legea nr. 13 din 8 ianuarie 1998 pentru aderarea României la Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979;
i) Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1470  din 12 iunie 2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării și custodiei ariilor naturale protejate cu modificările și completările ulterioare;
j) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, modificată și completată prin Legea nr. 265 din 09 iulie 2006 cu modificările și completările ulterioare;
k) Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 162 din 29 decembrie 1995 privind protecția valorilor naturale de pe teritoriul județului Harghita;
l) Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a tritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate;
m) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul și acvacultura aprobată cu modificări și completări  prin Legea nr. 317 din 13 octombrie 2009;
n) Hotărârea Guvernului nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.
o) Legea nr. 214 din 21 noiembrie 2011, legea pajiștilor.
p) Ordonanță de Urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului.


Custode
Organizația GeoEcologică ACCENT
Reprezentant legal
Pilbáth G. Attila

Anexe:Momentan nu sunt comentarii. Fii TU primul care comentează. !


Nume
E-mail (nu este public)
Mesaj
Pentru a trimite comentariul va rugam sa copiati codul de securitate de mai sus.

PROIECT IMPLEMENTAT ÎN PARTENERIAT CU

VREMEA

MIERCUREA CIUC

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe confinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Powered by Blue Media Studio